Statut szkoły

Treść statutu w formacie pdf.

STATUT
Szkoły Podstawowej
im. Stefana kardynała
Wyszyńskiego
w Jabłońskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
5. Przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw w zakresie wykorzystania przy
tworzeniu statutów, tj.
a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017,
poz. 1643);
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843, z późn. zm.);
d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803);
e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 896);
f. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, z późn.zm.);
g. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.
poz. 649).
6.Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn.
zm.).
SPIS TREŚĆI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE……………………………………………….……….3
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ………………………………………………………….4
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE………………………………………….8
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY………………………………………………………...….13
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY………………………………….21
ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI ……..26
ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY………………………………………………………………..27
ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA
ZAWODOWEGO ……………………………………………………………………..35
ROZDZIAŁ IX
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ……………………………………………………….36
ROZDZIAŁ X
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
UCZNIÓW…………………………………………………………………………….42
ROZDZIAŁ XI
CEREMONIAŁ SZKOLNY………………………………………………………… .57
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE……………………………………………………..59
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich (zwana
dalej szkołą) jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Jabłońskie 25, gm. Augustów, 16-300 Augustów
3. Organem prowadzącym jest Gmina Augustów z siedzibą w Augustowie.
Adres: ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator
Oświaty z siedzibą w Białymstoku. Adres: ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
§ 2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Integralną częścią szkoły jest oddział przedszkolny.
3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i
uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansową szkoły prowadzi Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy
Augustów.
§ 4
1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana kardynała
Wyszyńskiego w Jabłońskich,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana
kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Augustów.
6) organie nadzorującym- należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny
szkoły.
§ 6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z
punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach
zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,
2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w
celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§ 7
1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej,
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i
przedsiębiorczość,
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w
procesie dalszego kształcenia,
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego
i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego
otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale
wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i
obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i
innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i
zdrowia,
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność
fizyczną i właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej,
zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i
in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych
wychowawczo,
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do
nich właściwego stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
w relacjach międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców
życia rodzinnego,
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu
szkolnym i prywatnym,
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
§ 8
Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym
etapie edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych,
dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5) pracę nauczycieli i wychowawców wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem Rodzinnym,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami
wspierającymi szkołę.
§ 9
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia
ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole przez nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów
nauczycieli,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych
zajęciach,
4) zapewnienie uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach
lekcyjnych udziału w zajęciach świetlicowych,
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do
wzrostu uczniów,
7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie
komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w wyznaczonej
sali,
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej
uczniów,
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
12) zapewnienie opieki uczniom oczekującym na autobus szkolny,
13) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia,
14) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,
15) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
16) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer,
17 natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
18) kontrolę osób postronnych wchodzących na teren szkoły,
19) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowia lub życia uczniów przez wszystkich pracowników.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza
jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):
1) na 15 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z
publicznych środków lokomocji,
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub
udaje się poza miejscowość,
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
3. Szkoła zgłasza policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej
przed wyjazdem na wycieczkę.
4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
5. Pracownicy szkoły w tym pracownik obsługi w czasie wykonywania swoich zadań
zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka, troszczyć się o jego
bezpieczny pobyt w szkole.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 10
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku
szkolnego uczniów, jest Podlaski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
§ 11
1.Do kompetencji dyrektora szkoły należy kierowanie działalnością dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a
ponadto:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków
rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w
szkole,
3) dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji,
4) powoływanie zespołów problemowo- zadaniowych i innych niezbędnych do
realizacji zadań szkoły,
5) organizowanie pracy szkoły między innymi poprzez wydawanie zarządzeń i
regulaminów,
6) zatwierdzanie i zezwalanie na wdrożenie do realizacji innowacji pedagogicznych i
informowanie o nich rady pedagogicznej.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
radą rodziców i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
§ 12
1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły,
6) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli uczących danego ucznia i zgody
rodziców,
7) uchwala statut szkoły i wprowadzone zmiany (nowelizacje) do statutu,
8) podejmuje uchwałę w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do
innej szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub
program nauczania,
7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych,
8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala
statut lub jego zmiany.
6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 13
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
zarząd samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania zarządu samorządu uczniowskiego określa regulamin
samorządu uczniowskiego uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w
sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie
opiekuna wolontariatu),
7) opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu
wolontariatu.
7. Pieczę nad wolontariatem sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego.
8. Samorząd szkolny w ramach wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć
pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy
charytatywne i kulturalne.
9. Działania wolontariatu planowane są na cały rok szkolny przez nauczycielaopiekuna
samorządu uczniowskiego, zaś sprawozdanie z ich realizacji opiekun
przekazuje raz w roku na podsumowującym zebraniu do wiadomości rady
pedagogicznej.
10.Wyznaczone cele i działania wolontariatu realizowane są w szczególności poprzez:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną, nieodpłatną pomoc innym,
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na potrzeby innych,
życzliwości, bezinteresowności w podejmowanych działaniach,
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej,
5) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży w działania pozaszkolne,
promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym,
akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje,
6) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów,
7) promowanie idei wolontariatu,
8) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o
charakterze charytatywnym,
9) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym, osobom starszym,
niepełnosprawnym oraz bezdomnym zwierzętom.
11. W szkole dopuszcza się również prowadzenie innych form wolontariatu
realizowanych przez samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
§ 14
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora,
6) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a
w szczególności organizacji harcerskich, której celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
7) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego,
8) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może:
1) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
2) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
3) występować do dyrektora szkoły , innych organów szkoły, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szkolnych.
6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 15
Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego
klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych
zasad funkcjonowania szkoły.
§ 16
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań
wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają
jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor
szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
5. W przypadku, kiedy strona konfliktu pomiędzy organami szkoły jest dyrektor,
sprawę rozpatruje i rozstrzyga organ prowadzący bądź organ nadzoru pedagogicznego,
zależnie od charakteru zaistniałego sporu.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych ramowym planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych
ustawą – nie więcej niż 27.
4. Integralną częścią szkoły jest oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich. Do oddziału
przyjmowane są także dzieci w wieku 3-5 lat.
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowanków.
§ 18
Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym
trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.
§ 19
1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości
dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej”.
§ 20
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok
szkolny.
§ 21
1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie
z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1
podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 22
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
§ 23
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do posiadanych środków finansowych.
2.Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i
międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 24
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 25
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego
ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły
dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
4. Szkoła używa dziennika lekcyjnego jako dokumentu potwierdzającego prowadzenie
zajęć lekcyjnych.
§ 26
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.
Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawuje nauczyciel religii.
8. Uczniowie nie korzystający z rekolekcji wielkopostnych objęci są zajęciami
świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 27
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej lub uczęszczają na inne zajęcia.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 28
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami
a szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
3. Za dokumentowanie praktyk studenckich odpowiada dyrektor szkoły i opiekun
praktyk.
§ 29
1. W szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną
są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na
celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja
może być wprowadzona w całej szkole, oddziale lub w grupie.
3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej.
§ 30
1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej
uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka
szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz
w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i
kulturalno-rekreacyjnej.
2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o
wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł na zajęciach z
różnych przedmiotów.
3. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz
innych nośników cyfrowych, itp.),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i
uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości
na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu,
6) gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz
udostępnianie ich uczniom bezpłatnie zgodnie z Regulaminem korzystania z
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczeniowych.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w
doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych
i czasopism pedagogicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w
bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
c) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz
innych dokumentów prawa szkolnego,
d) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
6. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki.
§ 31
1. Szkoła organizuje dożywianie w formie obiadów jednodaniowych.
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy i organizacje,
2) uczniowie i pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualne.
3. Szkoła może wystąpić do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o
pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej.
§ 32
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,
2) bibliotekę szkolną,
3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
4) boisko sportowe przy szkole,
5) plac zabaw przy szkole.
§ 33
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej
pracy, a także w formie:
1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) zajęć rozwijających,
3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
§ 34
1. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium
szkolne.
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał średnią ocen co
najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, w okresie
poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu
edukacyjnego.
5. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
komisji stypendialnej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten
cel w budżecie szkoły.
§ 35
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
3) wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne,
4) udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
ucznia w szkole,
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu
szkoły oraz w środowisku społecznym,
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości
przez ucznia,
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze
resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i
rodziców,
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczo- profilaktycznego oraz wspierania nauczycieli w tym
zakresie,
10) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,
zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się ,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
12) podejmowaniu działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
3.Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wychowawca
oddziału.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych
ucznia i jego potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki
nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
5. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły pomoc
psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych
w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym
szkoły.
6. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
7. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 36
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach
niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks Pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady
wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące
pracowników samorządowych.
§ 37
1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w
rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym
szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki
dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z
jego możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn
absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie dyrektora szkoły o nieusprawiedliwionych nieobecnościach
ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w
różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach
szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę,
czystość na terenie klasy, szkoły, miejscowości,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią,
badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków
zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami
ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych
działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach
zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach
szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
Zarządzeniami dyrektora szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z
zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej,
metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach
edukacyjnych od dyrekcji szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów
wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z
udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora
szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
7. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich
zasadności przez dyrektora szkoły,
2) na umotywowany wniosek nauczyciela –wychowawcy,
3)w wyniku decyzji dyrektora, podyktowanej stwierdzonymi błędami
wychowawczymi,
4) w przypadku długotrwałej nieobecności.
8. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o
zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być
podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców danego oddziału.
9. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor w terminie 14 dni od
złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do
organu prowadzącego szkołę.
10. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
§ 38
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i
opiekuńczą.
3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania,
3) właściwe organizowanie procesu nauczania,
4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym
systemem oceniania, uzasadnianie wystawionych ocen,
5) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć
pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów
bhp i zarządzeń dyrektora szkoły oraz ogólnego prawa w tym zakresie,
7) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne
informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
8) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych uczniów, w szczególności przyczyn niepowodzeń szkolnych,
10) indywidualizowanie procesu nauczania,
11) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno –
pedagogiczną ucznia, w przypadku, gdy podejmowane działania nie przyniosły
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia,
12) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
14) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i
rodziców,
15) dokonywanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie
własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po
uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
16) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,
14) pełnienie dyżurów w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora
szkoły zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli,
15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, udział
w lekcjach koleżeńskich, w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez instytucje szkolące nauczycieli, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły i zgodnie z planem doskonalenia zawodowego,
16)branie aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w
uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,
17)przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbałość o właściwe relacje
pracownicze,
18) aktywne uczestnictwo w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w
szkole.
§ 39
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. spotkań z pisarzami,
konkursów.
§ 40
1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
2. W szkole działają zespoły nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i kl. IV – VIII
składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danych oddziałach
oraz zespół wychowawczy skupiający wychowawców kl. I - VIII.
3. Zespoły działają zgodnie z opracowanym regulaminem pracy zespołu.
4. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu.
§ 41
1.W szkole poza nauczycielami, mogą być zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni.
Zasady ich zatrudniania regulują odrębne przepisy.
2. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole zobowiązani są przestrzegać
szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie
szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3.W szkole obowiązuje Regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 42
1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły
realizowane jest poprzez:
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i
wychowawczych,
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów,
3) dostarczanie rodzicom wiedzy na pomoc dzieciom w nauce,
4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły,
5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą poprzez angażowanie do prac rady
rodziców,
6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w
zakresie rozwiązywania problemów dzieci.
3. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
4. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i
religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
4. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku
szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
a przebywającego czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w
oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego
etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania
dziecka ze szkoły.
§ 43
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich
upoważnioną.
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do
zwolnienia ucznia jest dyrektor szkoły.
§ 44
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i
rodziny,
3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
4) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem spotkań z
nauczycielami (zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym
przez Regulamin Rady Rodziców.
4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły
o zmianę wychowawcy klasy.
ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 45
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat i wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w
szkole i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinie poradni psychologicznopedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dziecko, które zostało
przyjęte wcześniej do szkoły jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego.
4. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może
być odroczone, jednak nie dłużej niż o 1 rok.
5. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć
opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku
szkolnego.
6. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już
rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
7. Dyrektor szkoły w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły,
zawiadamia dyrektora szkoły obwodowej dla dziecka o odroczeniu spełniania przez
niego obowiązku szkolnego.
8. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na
podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko
mieszka i na wniosek rodzica.
9. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie jak w ust.8 może
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia szkoły na
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której
dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
10.Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11.Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwiona
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w szkole podstawowej.
12. Kontrolę realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w
obwodzie szkoły prowadzi dyrektor szkoły.
§ 46
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
§ 47
1. Na terenie szkoły obowiązuje:
1) strój codzienny - powinien być schludny, estetyczny bez elementów
ekstrawaganckich, uczniowie nie powinni nosić do szkoły biżuterii, która mogłaby
stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. długie kolczyki, korale, pierścionki,
długie łańcuszki, uczniowie nie mogą malować włosów i paznokci oraz robić
makijażu z wyjątkiem dyskotek i zabaw szkolnych.
2) strój galowy - powinien on składać się z białej koszuli i ciemnych spodni dla
chłopców oraz z białej bluzki i ciemnej spódnicy dla dziewcząt.
2. Strój galowy obowiązuje na uroczystościach i w ważnych dla szkoły dniach:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2) związanych z patronem szkoły (6 października),
3) Ślubowanie klasy I,
4) Dzień Edukacji Narodowej,
5) Narodowe Święto Niepodległości,
6) Wigilia szkolna,
7) Sprawdzian po szkole podstawowej,
8) Święto Konstytucji 3 Maja,
9) inne sytuacje określone przez dyrektora lub wychowawcę.
3. W sytuacji kiedy nie obowiązuje strój galowy - uczeń nosi strój codzienny.
4. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
5. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach
niepozostawiających śladów.
§ 48
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami na poszczególne oceny,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego
rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i
zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i
uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w
nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w
czasie przewozu do szkoły,
14) wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i
ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne
prawo wyborcze),
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we
wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych
powyżej podstawowych praw uczniów,
18) pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
19) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
20) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
21) indywidualnego toku nauki po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach,
22) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy na
komputerze na zajęciach informatyki i zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji
dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego
wniosek o takie zwolnienie,
23) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, w wyjątkowych
przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z
dwóch zajęć edukacyjnych,
20) wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez
konieczności odrabiania pracy domowej.
§ 49
1. W przypadku naruszenia praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub
naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.
§ 50
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i
stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z
planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, czyli musi:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4)systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie
uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od stawienia się na zajęcia;
usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego tzn.:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
14) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
15) wystrzegania się nałogów (np. palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków
odurzających),
16)przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru,
17) noszenia stroju uczniowskiego wg ustalonych zasad,
18)przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły i używania telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych posiadających możliwość zapisu
obrazu i dźwięku z wyłączeniem sytuacji, w których rodzice ucznia uzyskają zgodę
dyrektora,
15) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz –
za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
16) przestrzegania właściwego użytkowania sprzętu, pomocy naukowych,
materiałów i narzędzi szkolnych, a po skończonych lekcjach pozostawiania sali i
sprzętu w należytym porządku,
17) brania udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
18) nadrabiania zaległego materiału z danego przedmiotu, powstałego wskutek
nieobecności,
19) rozliczenia się ze szkołą z wypożyczonych podręczników, książek i innych
pomocy naukowych, na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
§ 51
1. Określa się następujące zasady wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkoły:
1) uczniowie mogą posiadać w szkole jedynie telefony komórkowe,
2) zabrania się przynoszenia do szkoły aparatów fotograficznych, kamer, odtwarzaczy
multimedialnych i innych tego rodzaju urządzeń bez wyraźnego zezwolenia nauczyciela
przedmiotu lub wychowawcy klasy,
3) uczniowie korzystają z przyniesionych telefonów komórkowych jedynie w celu
niezbędnego kontaktu z rodzicami, a przez cały czas pobytu uczniów w szkole telefony
pozostają w ich plecakach,
4) dopuszcza się korzystanie z telefonów podczas lekcji na wyraźne polecenie
nauczyciela w celu wykonywania zadań lub poszukiwania informacji związanych z
realizacją podstawy programowej;
5) uczniowie przynoszą do szkoły lub na zajęcia organizowane przez szkołę, np.
wycieczki telefony komórkowe na własną odpowiedzialność, szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za ich zniszczenie, zgubienie czy kradzież,
6) zabrania się filmowania i nagrywania uczniów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły bez ich zgody.
2. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych nauczyciel jest
zobowiązany udzielić uczniowi kary statutowej.
3.W przypadku powtarzających się sytuacji naruszania zasad, rodzice ucznia zostają
zapoznani przez wychowawcę z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach prawnych
związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły, lub uczniów.
§ 52
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,
4) dyplom uznania,
5) stypendium,
6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski,
7) list pochwalny do rodziców lub opiekunów oraz list gratulacyjny dla rodziców
absolwenta.
2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach
sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń lub rodzic może wnieść pisemne zastrzeżenie z
uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania.
7. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych
organów szkoły.
8. Zastrzeżenie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor szkoły oraz wychowawca.
5. Decyzja komisji jest ostateczna.
§ 53
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie
statutu szkoły. Uczeń może być ukarany:
1) uwagą pisemną nauczyciela zapisaną w dzienniku,
2) naganą wychowawcy klasy,
3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
4) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców,
5) wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych,
6) rozmową dyscyplinującą z wychowawcą klasy,
7) rozmową dyscyplinującą z wychowawcą klasy w obecności rodziców,
8) wyłączenie ucznia z reprezentacji szkoły,
9) w przypadku włączenia lub używania przez ucznia podczas zajęć telefonu
komórkowego lub innego urządzenia, następuje deponowanie wyłączonego telefonu
komórkowego (lub urządzenia) u wychowawcy klasy, do momentu jego odbioru
przez rodziców lub prawnych opiekunów,
10) na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem
do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
b) dopuszcza się kradzieży,
c) wchodzi w kolizje z prawem,
d) demoralizuje innych uczniów,
e) permanentnie narusza postanowienia statutu.
2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady
pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
§ 54
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia
uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w
terminie 3 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora
szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 3 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o
rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu
uczniowskiego.
ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA
ZAWODOWEGO
§ 55
1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
1) zajęć grupowych w kl. VII – VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze minimum 10
godzin w roku szkolnym,
2) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych
na godzinach wychowawczych,
3) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów,
4) wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i instytucji kształcących,
5) konkursów,
6) udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia,
7) udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i
nauczycieli,
8) pracy z komputerem: śledzenia danych statystycznych w zakresie potrzeb rynku
pracy,
9) wywiadów i spotkań z absolwentami.
2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez:
1) wychowawców,
2) nauczycieli przedmiotu,
3) nauczyciela- bibliotekarza,
4) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły, np. poradni
psychologiczno – pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy,
5) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania
wyboru zawodu,
6) nauczyciela przedmiotu - doradztwo zawodowe.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej,
2) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkole i
placówkę,
3) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
4) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć.
ROZDZIAŁ IX
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
§ 56
1. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.
2. Oddział przedszkolny w szczególności:
1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki.
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci w wieku od 3 do
6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
4. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po
przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich
poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, wyłączając grupę integracyjną.
6. Czas zajęć wychowawczo - dydaktycznych jest dostosowany do potrzeb i możliwości
psychofizycznych dzieci i trwa około 30 minut, dla dzieci młodszych i powyżej 30
minut dla dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w klasie I.
7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo - co najmniej 5 godzin dziennie.
§ 57
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie
całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
zainteresowań,
6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających
treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina,
grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w
szkole,
16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka
regionalnego,
17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 58
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek :
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,
4) stosowania się do przyjętych zasad ustalonych przez nauczyciela, a
obowiązujących całą grupę.
2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i
opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, w tym
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochrony i poszanowania jego godności,
3) korzystania z pomocy w dożywianiu w formie jednodaniowych posiłków
finansowanych przez GOPS,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) uzyskania pomocy w przezwyciężania trudności i niepowodzeń, w tym pomocy
specjalistycznej,
7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z konwencją praw dziecka i
powszechną deklaracją praw człowieka.
§ 59
1. W oddziale przedszkolnym zatrudniony jest nauczyciel z przygotowaniem
pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą
zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej
pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z
obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, zakończonych
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą
przedszkolną),
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w
przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
6) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, które w relacjach
rówieśniczych nie sprzyjają tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego
innym,
7) reagowanie na wszystkie nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci
zasad zachowania, dyscypliny przedszkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną,
agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów,
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno
– pedagogiczną, zdrowotną i inną,
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego,
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o
estetykę pomieszczeń,
11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń,
12) współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania dzieci z
uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w
szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym
oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i
uchwał,
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym, lub rekreacyjno – sportowym,
17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających
z bieżącej działalności placówki.
4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.
5. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze, nauczyciel:
1) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w oddziale,
2) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i
włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i
umiejętności,
3) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do
wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
4) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału, np. wspólnie
organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
§ 60
1. Nauczyciel i rodzice oddziału przedszkolnego zobowiązani są do współdziałania ze
sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i zapewnienia mu
indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z dopuszczonym do użytku przez dyrektora szkoły programem
wychowania przedszkolnego,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania i rozwoju,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu, przyczyn,
trudności wychowawczych oraz metod udzielania dziecku pomocy.
3. Terminy spotkań ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego w zależności od potrzeb.
4. Formy współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego:
1) zebrania rodziców,
2) rozmowy indywidualne,
3) uroczystości z udziałem rodziców,
4) współpraca z rodzicami przy organizacji imprez, wydarzeń, wyjazdów czy
wycieczek przedszkolnych (każdorazowo rodzice wyrażają pisemną zgodę na
uczestnictwo w wycieczkach i wyjściach organizowanych w ramach zajęć).
6. Na początku roku szkolnego rodzice wypełniają arkusz z danymi osobowymi,
wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie przez pracowników szkoły
w razie konieczności ( adres i numer telefonu).
7. Obowiązkiem rodziców jest współpraca z nauczycielem w celu ujednolicania
oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.
§ 61
1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1) dzieci do szkoły przyprowadzają i ze szkoły odbierają rodzice,
2) rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły,
3) nauczyciel odbierający dziecko od rodzica ma prawo zwrócenia uwagi, czy
wnoszone do sali przedmioty są bezpieczne,
4) rodzic osobiście powierza dziecko nauczycielowi,
5) nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia
do sali,
6) dzieci mogą być odbierane przez inne osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie
przez rodziców (w dokumentacji nauczyciela znajduje się nazwisko i imię),
7) upoważnienie może być w każdej chwili zmienione przez rodziców ,
8) obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez
osobę wskazaną na oświadczeniu,
9) nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę, wobec której zachodzi podejrzenie,
że nie ma prawa do odbioru dziecka,
10) dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod
wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych,
11) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie będącej pod wpływem
alkoholu czy środków odurzających. W tej sytuacji obowiązkiem nauczyciela jest
zatrzymanie dziecka do czasu wyjaśnienia sprawy i zapewnienia mu odpowiedniej
opieki,
12) rodzice mają obowiązek odbierania dzieci po ukończeniu zajęć wyznaczonych
planem,
13) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie
szkoły pod opieką rodziców,
14) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po zakończeniu zajęć,
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców.
§ 62
1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza szkoła w formie pisemnego zaproszenia
dla rodziców.
2. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są corocznie.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzi dyrektor placówki.
4. Rodzice zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka
do oddziału przedszkolnego”.
5. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
6. W przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na uczęszczanie
do oddziału przedszkolnego dziecka spoza obwodu szkoły.
ROZDZIAŁ X
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW
§ 63
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
§ 64
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane
jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio –
na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w
podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia
szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami
oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z
uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi
warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
§ 65
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów
do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić ustnie.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie
uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po
rozdaniu ich przez nauczyciela,
2) rodzice uczniów – zapoznają się z pracami w domu, co potwierdzają
własnoręcznym podpisem, a uczeń ma obowiązek zwrócić pracę na następnej lekcji.
§ 66
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach
określonych ustawą o systemie oświaty.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie
oświaty.
§ 67
1. Oceny cząstkowe w kl. I-III z religii mają postać oceny cyfrowej (w skali od 1 do 6),
natomiast z pozostałych edukacji są dokumentowane w dzienniku, zeszytach ćwiczeń,
kartach pracy, zeszytach przedmiotowych w skali:
1) wzorowo (W) - otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiadomości i
umiejętności programowe, twórczo rozwija swoje zainteresowania, bierze aktywny
udział w lekcjach, podejmuje dodatkowe działania,
2) znakomicie (Z) - otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu bardzo dobrym
wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, jest aktywny na lekcjach,
potrafi zinterpretować i wykorzystać wiadomości,
3) dobrze (D) - otrzymuje uczeń, który opanował większość wymaganych treści i
umiejętności objętych programem nauczania, systematycznie przygotowuje się do
lekcji, wiadomości potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać w praktyce,
4) przeciętnie (P) - otrzymuje uczeń, który opanował zakres materiału programowego
ograniczony do treści programowych, potrafi stosować wiadomości do celów
praktycznych i teoretycznych z pomocą nauczyciela,
5) słabo (S) - otrzymuje uczeń, który wybiórczo opanował materiał podstawowy
objęty programem, robi liczne błędy, potrafi stosować wiadomości w praktyce, ale z
dużą pomocą nauczyciela, nie bierze udziału w lekcjach, nie zawsze jest
przygotowany do zajęć,
6) niedostatecznie (N) - otrzymuje uczeń, który w stopniu niedostatecznym opanował
materiał podstawowy objęty programem, ma braki w wiadomościach i
umiejętnościach nie pozwalające na dalsze poszerzanie wiedzy, nie jest w stanie
samodzielnie wykonać zadań o niższym stopniu trudności, prezentuje bierną postawę
wobec obowiązków szkolnych.
2. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach
IV – VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
3. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:
+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
4. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w
pełnym brzmieniu.
5. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne
oceny szkolne w stopniach:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności
wykraczające poza program danej klasy, czyli:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe,
c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią),
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności
określone na poziomie wymagań ponadpodstawowych, czyli:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań
problemów w nowych sytuacjach,
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań
ponadpodstawowych , czyli:
a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań
podstawowych, czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu
codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym
poziomie;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań
podstawowych, czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z
lekcji,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i
praktyczne,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań
podstawowych.
6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w
przedmiotowych systemach oceniania.
7. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów:
1) prace pisemne:
a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres
materiału,
b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3
ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
c) referaty,
d) zadania domowe,
2) wypowiedzi ustne:
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
b) wystąpienia (prezentacje),
3) sprawdziany praktyczne,
4) projekty grupowe,
5) wyniki pracy w grupach,
6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,
prezentacje Power Point, plakaty, itp.,
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów,
długopisu itp.).
8. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w
wymiarze tygodniowym:
1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny,
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny,
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen,
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen.
9. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania
punktów na ocenę:
29% i poniżej możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
30% - 49% - dopuszczający
50% - 74% - dostateczny
75% - 89% - dobry
90% - 95% - bardzo dobry
96% -100% - celujący
10. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do
formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy
oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
11. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów
przekładane.
12. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem –
nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po
czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym
terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu
sprawdzianu o tym samym stopniu trudności.
13. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu
oceny niedostatecznej.
14. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w
terminie ustalonym przez nauczyciela.
15. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu
pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
16. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania
ocen z przedmiotu, którego uczy.
17. Uczniowi przysługują dwa „nieprzygotowania” bez podania przyczyny z
wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany.
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają
Przedmiotowe Systemy Oceniania.
18. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu
więcej niż jeden sprawdzian.
19. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w
terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu
zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz
w okresach świąt, ferii.
20. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów
sprawdzania osiągnięć.
§ 68
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
opisowymi. Wychowawca wraz z zespołem klasowym ocenia raz w miesiącu, biorąc
pod uwagę następujące kryteria:
1) kultura osobista,
2) zaangażowanie,
3) kontakty z rówieśnikami.
3. Oceny cząstkowe z zachowania wystawia się według następującej skali:
1) wzorowo -w
2) dobrze - d
3) przeciętnie - p
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
5. W klasach IV-VIII obowiązują następujące kryteria ocen z zachowania:
1) uczeń otrzymuje ocenę wzorową z zachowania, jeżeli:
a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów
szkoły,
b) charakteryzuje się nieskazitelną opinią w szkole i w środowisku, a tym samym
może być wzorem do naśladowania dla wszystkich uczniów,
c) legitymuje się szczególnymi osiągnięciami w określonych dziedzinach nauki
albo działalności społecznej na terenie szkoły lub w środowisku (sport, kultura
i inne),
d) jest animatorem różnorodnych działań w szkole i mobilizuje kolegów do
współpracy,
e) cechuje go życzliwość zarówno do kolegów słabszych, jak i lepszych od siebie
w różnych dziedzinach,
f) przejawia inicjatywę w osiągnięciu dobrych wyników w nauce, pomaga
słabszym i mobilizuje ich do nauki,
g) rzetelnie i sumiennie wykonuje zadania, których się podjął,
h) ma wszystkie godziny usprawiedliwione,
2) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zachowania, jeżeli:
a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu i wewnątrzszkolnych
regulaminów szkoły,
b) cieszy się bardzo dobrą opinią w szkole i środowisku,
c) legitymuje się osiągnięciami w określonej dziedzinie nauki lub działalności
społecznej na terenie klasy, szkoły, środowiska,
d) cechuje się niebudzącą zastrzeżeń kulturą osobistą,
e) stara się doskonalić swoją wiedzę i umiejętności i chętnie bierze udział w
społecznym życiu klasy i środowiska,
f) ma wszystkie godziny usprawiedliwione,
3) ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia w większości obowiązki wynikające z wewnątrzszkolnych
regulaminów szkoły,
b) wykazuje troskę o wyniki w nauce, a przyczyną ewentualnych niepowodzeń
może być jedynie brak uzdolnień, zły stan zdrowia lub inna szczególnie ważna
okoliczność życiową,
c) bierze udział w życiu klasy, szkoły lub środowiska lecz bez widocznych
osiągnięć,
d) cechuje się niebudzącą poważnych zastrzeżeń kulturą osobistą,
e) cechuje się niebudzącą poważnych zastrzeżeń opinią wśród kolegów, nauczycieli
i pracowników szkoły,
f) ma usprawiedliwione wszystkie opuszczone godziny,
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia w większości wynikające ze statutu szkoły obowiązki,
b) zdarzają mu się drobne wykroczenia przeciwko normom życia społecznego
zapisanym w statucie, a zastosowane środki zaradcze nie spowodowały poprawy
zachowania,
c) wykazuje troskę o wyniki w nauce, a powodem ewentualnych niepowodzeń
może być jedynie brak uzdolnień, zły stan zdrowia lub inna szczególnie ważna
okoliczność życiowa,
d) cechuje się nie budzącą poważnych zastrzeżeń kulturą osobistą,
e) wykonuje powierzone przez nauczycieli i kolegów zadania związane z życiem
klasy, szkoły i środowiska,
f) ma nieliczne godziny nieusprawiedliwione,
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) otrzymał kary wynikające z nieprzestrzegania statutu szkoły,
b) nie przestrzega norm życia społecznego zarówno w środowisku szkolnym jak i
pozaszkolnym, lecz zastosowane środki zaradcze spowodowały poprawę
zachowania,
c) nie wykazuje należytej troski o wyniki nauczania, mimo że posiada odpowiednie
możliwości intelektualne,
d) nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska lub nie wywiązuje się z
powierzonych mu funkcji i zadań,
e) budzi zastrzeżenia w zakresie kultury osobistej,
f) stwarza sytuacje, które mogą spowodować zagrożenie życia i zdrowia innych
osób lub zniszczenie mienia,
g) ma liczne godziny nieusprawiedliwione,
h) dopuścił się wagarów,
6) ocenę naganą otrzymuje uczeń, który:
a) popełnił poważne wykroczenia przeciwko przepisom statutu szkoły lub normom
życia społecznego i otrzymał w związku z tym naganę dyrektora szkoły, a
zastosowane środki zaradcze nie przyniosły poprawy zachowania,
b) w sposób rażący nie przestrzega norm życia społecznego zarówno w środowisku
szkolnym, jak i pozaszkolnym,
c) wszedł w konflikt z prawem,
d) nie wykazuje żadnej troski o wyniki nauczania i ich poprawę, szczególnie jeśli
posiada możliwości,
e) nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji i zadań dostosowanych do
możliwości ucznia i wyraźnie je ignoruje,
f) świadomie prowokuje sytuacje, które mogą spowodować zagrożenie życia i
zdrowia innych osób lub zniszczenie mienia,
g) cechuje się rażąco niską kulturą osobistą,
h) notorycznie nie usprawiedliwia opuszczonych zajęć,
i) wagaruje.
§ 69
1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry:
1) I – od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia ferii zimowych,
2) II – od pierwszego dnia po feriach zimowych do 31 sierpnia.
2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego semestru.
3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w
ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
5. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym
że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną opisową roczną ocenę
klasyfikacyjną z tych zajęć,
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z
tych zajęć.
7. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo
najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych w szkole,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
§ 70
1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
poszczególnych semestrach wychowawcy informują uczniów i rodziców o
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika:
1) poprzez przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy
rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku
lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny klasyfikacyjnej) na
30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze,
2) poprzez przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę
wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie
poprzedzającej wpis oceny klasyfikacyjnej) na 30 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze.
4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych oraz klasyfikacyjnej oceny zachowania:
1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z
pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie
przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),
2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który
zawiera:
a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
b) termin podwyższenia,
3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,
4) tryb podwyższenia przewidywanej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i
klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej,
5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do
zakończenia roku szkolnego.
5. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a
wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 71
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
§ 72
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję
do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i
osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole
podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny
uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
§ 73
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny.
2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej
oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 74
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z
tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
6. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z
jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy.
7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych/techniki,
wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
8. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego
przedmiotu.
9. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –jako członek
komisji.
13. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej
na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien
odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel
dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny
uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
14. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
15. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję.
16. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczną.
18. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
19. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.
20. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z
egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
21. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 75
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny
klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
2.Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do
egzaminu ósmoklasisty lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub przerwał dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty w terminie
dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.
3. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty lub danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,
może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty,
4. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej.
ROZDZIAŁ XI
CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 76
1. Szkoła posiada ozdobną pieczęć i logo.
2. Szkoła posiada imię Stefana kardynała Wyszyńskiego i sztandar.
3. Ozdobna pieczęć szkoły oraz logo szkoły może być umieszczane na stronach
tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach,
zaproszeniach , życzeniach, itp.
4. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez
dyrektora nauczyciela.
5. Poczet powoływany jest corocznie na posiedzeniu rady pedagogicznej spośród
prymusów szkoły z najstarszej klasy i składa się z trzech osób oraz dwóch osób
rezerwowych. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja
uczniowska w szkole.
6. Insygniami pocztu sztandarowego są biało – czerwone szarfy biegnące z prawego
ramienia do lewego boku, białe rękawiczki i granatowe berety.
5. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie
innych szkół i instytucji.
6. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod
głowicą.
7. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go. Chorąży robi
wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar.
8. Sztandar oddaje honory:
1) na komendę „do hymnu”,
2) w czasie wykonywania Roty,
3) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych i ósmych,
4) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
5) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegacje szkoły,
6) w trakcie uroczystości kościelnych.
8. Ustala się Dzień Patrona na dzień 6 października.
9. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: Święto Szkoły,
Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji
Narodowej, Dzień Katyński.
10. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
1) rozpoczęcie roku szkolnego,
2) Święto Szkoły,
3) ślubowanie klas pierwszych,
4) zakończenie roku szkolnego,
5) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru
szkoły.
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 77
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi
rejestr wszystkich pieczęci.
2. Szkoła używa następujących pieczęci i stempli urzędowych:
1) pieczęć okrągła o średnicy 3,5 cm, w środku orzeł, na obwodzie napis: Szkoła
Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich.
2) pieczęć okrągła o średnicy 2 cm, w środku orzeł, na obwodzie napis: Szkoła
Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich.
3) stempel z napisem: Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w
Jabłońskich z kodem pocztowym, numerem telefonu oraz numerem NIP.
4) stempel z napisem Dyrektor szkoły, z imieniem i nazwiskiem osoby pełniącej
funkcje dyrektora.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
4. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 78
1. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna w formie aneksunowego
tekstu jednolitego.
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej
oraz na internetowej stronie szkoły.
§ 79
1.Wszystkie uregulowania wewnątrzszkolne muszą być zgodne ze statutem szkoły.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej
im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Jabłońskich ” uchwalony 01.09.1999 r. z późn.
zm.
3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2017/2018 z dnia 29 listopada 2017 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłonskich

Wytwarzający/odpowiadający: SP JAbłońskie

Data wytworzenia: 2006-05-29

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2006-05-29

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-03-26

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2006-05-29